HTidligere PSL-leder Sverre Dølvik har vært en ivrig pådriver for å få flere avtalespesialister.
Publisert i %1$s Nyheter

Vil avvikle avtale-spesialist-hjemler

Helseminister Bent Høie (H) lovet ved siste stortingsvalg at han ville styrke avtalespesialistordningen, noe han senest ga ordre om i et møte i sommer. Nå foreslår Helse Sør-Øst i stedet å fase ut avtalespesialistene i en rekke fag. Det vekker sterke reaksjoner.

Skribent person Per Helge Måseide   Fotograf photo_camera Thore Danielsen date_range Publisert 3.9.2017, oppdatert 13.10.2017

– Helse Sør-Øst etterkommer ikke de politiske instruksene fra helseministeren, sier Sverre Dølvik (bildet), avtroppende leder i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL).

I regjeringens «Sundvolden-erklæring» heter det at «regjeringen vil øke antall hjemler og bruke avtalespesialistene mer». Budskapet er gjentatt av helseminister Bent Høie (H) en rekke ganger, både utad, i styringsdialogen med de regionale helseforetakene, på helseministerens såkalte «sykehustale» som ble holdt på Rikshospitalet i februar i år, og senest i et møte med de regionale helseforetakene i sommer.

Men i rapporten «Regional høringsplan for avtalespesialistområdet» skriver Helse Sør-Øst at de ønsker de å avvikle avtalespesialist-ordningen innen flere fagfelt. Andre skal settes «på vent» i påvente av datainnsamlinger og nye utredninger.

Avtalespesialist-ordningen foreslås avviklet i følgende spesialiteter.:

 • Anestesi
 • Fysikalsk medisin
 • Generell kirurgi
 • Generell indremedisin
 • Hematologi
 • Nefrologi
 • Ortopedi
 • Plastisk kirurgi
 • Radiologi

Områder som er drøftet men der det ikke foreligger klare anbefalinger

 • Barnesykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdomner
 • Psykisk helsevern

Ordningen foreslås styrket innen følgende områder:

 • Fordøyelsessykdommer
 • Hudsykdommer
 • Nevrologi
 • Urologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyesykdommer

Ordningen foreslås uendret i gynekologi og fødselshjelp.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har møttes tre ganger, og både Legeforeningen og Psykologforeningen kritiserer både prosessen og rapporten i harde ordelag:

– Rapporten svarer ikke på Høies intensjoner om å øke antallet hjemler, sier Dølvik. Han har har vært svært sentral i Legeforeningens arbeid med den regionale planen.

– Planen har et overraskende negativt fokus på å fase ut spesialister, i stedet for å utvide ordningen. Dette er å starte i feil ende, blant annet fordi det er vanskelig å forutse hvilke spesialiteter det vil være bruk for i fremtiden, sier han.

– Har tjuvstartet

Dølvik, til daglig øre-nese-hals-lege, er opptatt av de negative konsekvensene som forslagene vil få for de som allerede er godt etablert som avtalespesialister, og som i utgangspunktet ønsker å satse videre, mens som nå vil kvie seg for å investere i en praksis som kan bli nedlagt. Han viser til at Helse Sør-Øst allerede synes å ha tjuvstartet arbeidet med å fase ut enkelt-spesialiteter selv om det er mange måneder før planen eventuelt blir vedtatt. – En ortoped fikk avslag på å ta inn en såkalt ”junior” (lege som skal overta praksisen på sikt, red.anm.) under henvisning til at ortopedi skal fases ut, sier han.

Dølvik anklager også arbeidsgruppen for å ha tatt beslutninger på et sviktende faglig grunnlag, og viser til fysikalsk medisin som et eksempel. I følge Legeforeningens omfattende høringsrapport står disse lidelsene for 30 prosent av nye uføreytelser, og 40 prosent av sykefraværet.

– Spesialiteten foreslås nedlagt under henvisning til at arbeidet er tverrfaglig og bør skje utenfor sykehus. Men tverrfaglig arbeid i denne spesialiteten kan fungere glimrende utenfor sykehus, Og sånn man kan ta spesialitet for spesialitet, sier Dølvik.

Legeforeningen og PSL mener i tillegg at rapporten tar opp forhold som ikke bør behandles der, og at den bryter med den overornede Rammeavtalen.

– Kvalitetsindikatorer, jobbglidning og bruk av sykepleiere er ting som bør behandles på et høyere nivå enn i en regional plan, sier han.

Legeforenigen er også svært kritiske til at fastlegene, som henviser det store flertallet av pasienter som behandles av avtalespesialistene, i liten grad har vært involvert i arbeidet.

Både Legeforeningen og Norsk psykologforening viser til at de ikke er blitt lyttet til og at rapporten ikke gjengir utvalgsmedlemmenes innspill. Legeforeningen mener dessuten at utvalget er inkompetent til å vurdere utfasing av spesialiteter. Psykologforeningen er så misfornøyd at den truer med boikott av videre utredninger om avtalespesialistordningen i Helse Sør-Øst.

– Innen psykisk helsevern er en underdekning av kapasitet i form av for få avtalehjemler hovedproblemet, ikke at spesialistene gjør for lite, sier Dølvik.

Utålmodig Høie

29. juni innkalte Høie en rekke sentrale aktører, blant annet lederne av de fire regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, for å få fortgang i arbeidet med å få økt kapasiteten innen avtalespesialistordningen. I følge en høringsuttalelse og et nyhetsbrev fra Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), som var til stede på møtet skal Høie ha fokusert på:

 • mangelen på nye hjemler i avtalepraksis
 • at mer aktivitet skal legges utenfor sykehusene
 • at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten blir økt og ikke redusert ved at det opprettes flere avtalehjemler
 • at god kapasitet i et fagområde ikke skal hindre at det også opprettes flere avtalehjemler i samme fagområde

– Høie sa at det ikke blir mindre kapasitet i spesialisthelsetjenesten ved at en spesialist slutter på sykehus og starter i avtalepraksis. Tvert i mot, det blir bedre kapasitet, fordi avtalespesilister på grunn av ordningens struktur er mer effektive enn speslalister på sykehus, sier Dølvik.

Møtet resulterte i at en rekke oppgaver ble delt ut med klare tidsfrister.

Høringsutkastet synes å samsvare dårlig med de spesialist-gruppene som allmennlegene først og fremst ønsker seg, basert på en kartlegging foretatt av leger tilknyttet praksiskonsulentordningen: psykiatere, hudleger, nevrologer og fysikalske medisinere, Av disse er det kun nevrologi som foreslås styrket. I Oslo universitetsområde ønsker allmennlegene seg særlig urologi. Dette foreslås styrket.

I følge Helse Sør-Øst er det 970 spesialister med avtalehjemmel i regionen. De står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. I løpet av året har Helse Sør-Øst videreført rundt 40 avtalehjemler der avtalespesialisten har gått av med pensjon eller har sluttet av helsemessige årsaker.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar