Foto: Wikipedia
Publisert i %1$s Kronikk

Verdens legeforening oppfordrer til forbud mot atomvåpen

World Medical Association (WMA) vedtok på sin hovedforsamling i Moskva i oktober 2015 en sterk uttalelse som oppfordrer til innsats for en atomvåpenfri verden.

 date_range Publisert 3.5.2016

Kirsten Osen
Kirsten Osen
WMA fordømmer utvikling, testing, produksjon, lagring, forflytning, utplassering, trussel og bruk av atomvåpen, og råder alle land til å arbeide for eliminering. Liknende vedtak ble gjort i 1998 og 2008. Nytt av 2015 er fokus på økosystemer, behov for informasjon og et forbud mot atomvåpen.

WMA gjør alle regjeringer oppmerksom på at selv en begrenset atomkrig vil kunne føre til katastrofale virkninger på jordas økosystemer med nedsatt matproduksjon og hungersnød.

Nasjonale legeforeninger oppfordres til å informere befolkningen om farene, og henstille til sine respektive regjeringer om å arbeide for å forby og eliminere atomvåpen.

De humanitære konsekvensen

De humanitære konsekvensene av atomvåpen har fått fornyet oppmerksomhet takket være det «humanitære initiativet», der Norges forrige regjering sto sentralt, bl.a. med den faktabaserte Oslo-konferansen 2013. Ifølge denne og oppfølgings-konferansene i Mexico og Østerrike, vil det ikke være mulig å yte adekvat medi-sinsk hjelp etter en atomvåpensprengning i tettbygd område. Forebygging er eneste mulighet, og eliminering av atomvåpen eneste middel. En detonasjon av 0,5 prosent av dagens atomvåpenarsenaler kan medføre et globalt temperaturfall pga. atmosfærisk forurensning. Temperaturfallet vil skje hurtig, og medføre mangeårig avlingssvikt og hungersnød med milliarder av ofre, i tillegg til ofrene for sprengvirkninger, branner og radioaktiv forurensning2.

Forbud mot atomvåpen er satt på dagsorden som en følge av de nevnte konfe-ransene. De munnet ut i det «humanitære løftet», der stater forplikter seg til å samarbeide om å stigmatisere, forby og eliminere atomvåpen. Som ved avskaffelse av andre våpentyper, er et forbud mot atomvåpen ment her som et normativt red-skap til eliminering, ikke bare et middel til vedlikehold av en atomvåpenfri verden. Selv om atomvåpenstatene stritter imot, tas arbeidet med det humanitære løftet nå videre i Genève i regi av FN. Hittil har 123 av FNs 193 medlemsland signert løftet, mens 139 stemte for det i en FN-resolusjon høsten 2015. Norge er dessverre ikke blant disse.

Signe Flottorp
Signe Flottorp
Nasjonale legeforeninger har ifølge WMA ansvar for å forebygge atomkrig ved å påvirke sine respektive regjeringer og å informere publikum. American Medical Association (AMA) vedtok i juni 2015 å oppfordre USAs og alle andre lands regjeringer til å arbeide for å forby og eliminere atomvåpen.

Av tidligere legeinitiativ kan nevnes at leger spilte en sentral rolle i etablering av forbudet mot atmosfæriske atomprøver i 1963. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ble stiftet i 1980 og fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om virkninger av en atomkrig. WHO utga på 1980-tallet
ra-pporten «Effects of Nuclear War on Health and Health Services». IPPNW startet i 2007 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som har forbud mot atomvåpen som mål. Røde Kors og Røde Halvmåne vedtok i 2011 å arbeide for forbud og eliminering av atomvåpen på humanitært grunnlag.

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen (NLA) ble stiftet i 1982 som del av IPPNW og har som formål å spre opplysning om medi-sinske konsekvenser av atomkrig og arbeide for atomnedrustning. NLA arbeider bl.a. for å få slike temaer inn i de medisinske studieplanene. Medical Peace Work tilbyr nettkurs om temaet. Fordi atomteknologien består, vil slikt opplysningsarbeid forbli aktuelt selv om atomvåpnene skulle bli eliminert.

Den norske legeforening uttalte i 1995: «Legeforeningen vil arbeide for ytterligere reduksjon av antall atomstridshoder med sikte på et internasjonalt forbud mot å ha og bruke atomvåpen.» Atomvåpenstatene har ikke fullført sine forpliktelser til å ruste ned. I stedet moderniserer de sine atomvåpen for enorme summer. Et forsterket engasjement fra legehold er derfor på sin plass. Den norske legeforening har da også nå på bakgrunn av WMAs uttalelse anmodet Utenriksdepartementet om å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Leger kan dessuten engasjere seg individuelt gjennom medlemskap i NLA


Dr. med. Kirsten Osen er professor emeritus, ved UiO og rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen.

Dr. med. Signe Flottorp er professor II
ved UiO, avdelingsdirektør ved Kunnskaps-senteret i Folkehelseinstituttet og styre-medlem i Norske leger mot atomvåpen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar