Foto: Paal Audestad.
Publisert i %1$s NyheterTema

– Uvaksinerte kan bli omplassert

Uvaksinert helsepersonell kan allerede i dag få forbud mot å jobbe med pasientgrupper som har økt risiko for å bli alvorlig syke eller dø hvis de får influensa.

Skribent person KRISTIN STRØMSHEIM GRØNLI   date_range Publisert 7.10.2018, oppdatert 8.10.2018

– For noen arbeidsoppgaver kan arbeidsgiveren vurdere at det ikke vil være forsvarlig at arbeidstakeren er uvaksinert, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP).

 

 

 

 

Spørsmålet skal nå utredes ytterligere.

Helse- og omsorgsdepartementet fikk nylig oversendt en utredning hvor Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet anbefaler en rekke tiltak for å få økt vaksineringen mot sesonginfluensa både i risikogruppene og blant helsepersonell.

Dersom det er nødvendig kan arbeidsgiver omdisponere bruken av arbeidskraften

En av anbefalingen er å avklare muligheten helseinstitusjonene har for tiltak overfor uvaksinert helsepersonell. Det kan for eksempel dreie seg om å pålegge bruk av munnbind, innføre begrensninger i arbeidsoppgaver eller gjennomføre omplasseringer av uvaksinerte.

– For noen arbeidsoppgaver kan arbeidsgiveren vurdere at det ikke vil være forsvarlig at arbeidstakeren er uvaksinert. Dersom det er nødvendig kan arbeidsgiver omdisponere bruken av arbeidskraften, skriver eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) i en e-post.

– Svært viktig
Helsepersonell som arbeider på intensivavdelinger og med pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar skal som hovedregel være vaksinert mot influensa, understreker Helsedirektoratet på sine nettsider.

«Arbeidsgivere bør følge opp helsepersonell som arbeider med enkelte sårbare pasientgrupper for å sikre vaksinasjon. Dersom personell som arbeider med denne typen pasienter motsetter seg å ta vaksinen, skal arbeidsgiver gjøre en individuell risikovurdering av om det er i tråd med forsvarlighetskravet å la vedkommende fortsette, eller om helsearbeideren må omplasseres under influensasesongen», skriver direktoratet.

Spørsmålet er om slike tiltak bør brukes i enda flere sammenhenger.

– Det er svært viktig at helsepersonell med pasientkontakt er vaksinert, særlig de som arbeider med eldre og andre sårbare pasienter, skriver Michaelsen.

Hun tar anbefalingene til FHI på alvor.

– Jeg vil på grunnlag av rapporten vurdere å be Helsedirektoratet gi ut faglige anbefalinger om hva arbeidsgivere kan gjøre overfor helsepersonell som ikke vaksinerer seg, sier hun. Departementet svarer ikke på hva dette konkret vil innebære.

Vil heller ha andre virkemidler
Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl vil heller ha andre virkemidler, som obligatorisk vaksine.

– Vi kan ikke omplassere alle de som ikke vaksinerer seg, fordi det er for mange. Derfor er det viktig at vi får de verktøyene som trengs for å øke vaksinasjonsdekningen, sier hun.

Arbeidsgivernes ansvar
– Arbeidsgiverne bør ha oversikt over hvilke ansatte som er vaksinert, og legge til rette for høyest mulig vaksinasjonsdekning, skriver Michaelsen.

FHI understreker på sin side at ansatte med pasientkontakt skal få gratis vaksine og at denne skal være lett tilgjengelig. Dette gjelder enten det er snakk om sykehus, legekontorer, legevakter, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, sykehjem, hjemmetjenester eller kommunale døgnenheter. Likevel har instituttet fått flere tilbakemeldinger om at helsepersonell har måttet betale kostnadene for sin egen vaksinering, forteller Kjersti Margrethe Rydland. Hun er seniorrådgiver ved FHIs Avdeling for influensa, og har hatt en sentral rolle i arbeidet med den ferske rapporten.

– Det er behov for at arbeidsgivere i kommuner og helseforetak får tydelig beskjed fra sentralt hold om at ansatte ikke skal dekke slike utgifter, sier Rydland.

FHI har ingen oversikt over hvilke arbeidsgivere som ikke tilbyr gratis vaksinering, men Rydland viser til flere innspill FHI har fått på forelesninger og kongresser.

– Vi vet heller ikke hvor mange institusjoner det gjelder, sier hun.

– Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen, kommenterer eldre- og folkehelseminister Michaelsen (FrP).

Tilgjengelighet
FHI anbefaler systemtiltak for å stimulere til høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell, og fremhever først og fremst at arbeidsgiver bør tilby vaksinering der personellet befinner seg når de er på jobb, med et minimum av inngripen i arbeidshverdagen.

– Ved flere institusjoner har man begynt å gå rundt med vaksinen til folk der de jobber. Vi har også hørt om leger som vaksinerer hverandre på morgenmøter, forteller Rydland.

Opplæring og rom for samtale med de som er usikre er et annet tiltak som trekkes frem av FHI.

– Det ser ut til at det er systematiske forskjeller i vaksinasjonsvilje mellom tjenestesteder og mellom grupper av helsepersonell, sier Rydland.

Lavere dekningsgrad blant sykepleiere
For eksempel er dekningsgraden gjerne lavere blant sykepleiere enn blant leger. Mer spesialiserte sykehusavdelinger har ofte en høyere vaksinasjonsdekning, og eldre helsepersonell tenderer til en høyere vaksinasjonsvilje enn de yngre.

Sykehusene har generelt mye høyere dekning enn sykehjem. Tall fra FHI fra 2012/13-sesongen viste at vaksinasjonsviljen blant sykehjemsansatte var lav. 60 prosent av de undersøkte sykehjemmene rapporterte at ingen av deres ansatte var vaksinerte. Data fra Oslo kommune viser at flere sykehjem hadde svært lav vaksinasjonsgrad også i 2017/18-sesongen (se egen sak). Den lave vaksinasjonsviljen blant sykehjemsansatte blir også bekreftet i Folkehelseinstituttets kommunikasjon med kommunene.

Rydland mener variasjonen indikerer at det er mye å hente på kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid, noe som bør starte allerede i studietiden. Ved ansettelse kan arbeidsgiver signalisere at vaksinasjon er en forutsetning for å arbeide på utsatte avdelinger eller med utsatte pasientgrupper i influensasesongen.

Etterlyser involvering fra departementet
FHI etterlyser en bredere involvering fra Helse- og omsorgsdepartementet og hele helseforvaltningen i sin rapport.

– Samkjørt og positivt fokus rundt influensavaksinering fra mange aktører og med ulike vinklinger vil øke oppmerksomheten og forhåpentlig vaksinasjonsviljen, sier Rydland.

Helsedirektoratet har tidligere presisert overfor kommunene at arbeidsgivere har plikt til å tilby vaksinasjon til relevante arbeidstakere med pasientkontakt.

– Dette er også tatt inn i tildelingsbrevet fra departementet til de regionale helseforetakene, skriver eldre- og folkehelseminister Michaelsen.

Departementet vil fortsette med å fremheve arbeidsgivers plikt til å tilby vaksinasjon, og Michaelsen understreker at god vaksinasjonsdekning krever innsats på flere nivå.

– Fra pasientmøtene i primærhelsetjenesten og oppmerksomhet i institusjoner og helseforetak, til kommunale og statlige aktørers prioritering og tilrettelegging. Nå har vi også fått FHI-rapporten med flere forslag som vi vil se nærmere på, og vi vil vurdere hvilke tiltak vi kan sette i verk både på kort og lang sikt, sier Michaelsen.

Eldre- og folkehelseministeren kan ikke si om departementet kommer til å sette i verk noen nye, konkrete tiltak for den kommende influensasesongen.

FAKTA OM INFLUENSA OG VAKSINASJON:
https://fagbladetjournalen.no/fakta-om-influensavaksine/

LES OGSÅ: Vil ha obligatorisk influensa-vaksinasjon.

LES OGSÅ: Samarbeider om å få opp dekningen.

LES OGSÅ: Møter motstand og uvitenhet.

LES OGSÅ: Anbefaler gratis influensa-vaksinasjon.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar