Publisert i %1$s DebattFra foreningen

– Ullevål sykehus bør bestå

Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus. Foretaktstillitsvalgt Aasmund Bredeli fronter nå en underskriftskampanje for å bevare sykehuset. Her forklarer han hvorfor.

Skribent person Aasmund Bredeli   date_range Publisert 16.10.2017, oppdatert 22.10.2017

Aasmund Bredeli.

Etter at Oslo-sykehusene ble slått sammen i 2009, har sykehusledelsen kontinuerlig arbeidet med fremtidige byggeplaner. Allerede senhøstes 2009 foreslo ledelsen å flytte traumatologien med tilhørende regionfunksjoner fra Ullevål til et planlagt nybygg på Rikshospitalet. Forsøket strandet ganske raskt. Sykehuset hadde dårlig økonomi, og utbyggingsmulighetene ved Rikshospitalet var begrensede. Markagrensa og fredningsstatusen til Gaustad-anlegget etterlot lite areal for en utbygging. Planene om å finansiere nybygg ved å selge Aker-tomta ble stanset etter en politisk prosess.

Grundig utredning

Etter dette første tilbakeslaget iverksatte sykehusets direktør Siri Hatlen arbeidet med en helhetlig utviklingsplan for sykehuset frem mot 2025. Dette var en grundig utredning som beskrev mulig­hetene på de ulike sykehusområdene. Kun Ullevål-tomta var stor nok til å samle hele virksomheten. Men etter avveininger av fordeler og ulemper ved ulike alternativer konkluderte utredningen med at et samlet sykehus ikke var ønskelig. Det ble for stort og kostnadene for høye. Det beste alternativet var en gradvis utvikling av de tre sykehusene. Kostnadsrammen var like under 20 milliarder. Planen ble vedtatt av styret i OUS i 2011.

Stanset planene

Etter at Bjørn Erikstein tiltrådte direktørstolen, ble Hatlens planer stoppet. Den nye direktøren relanserte ideen om full samling, denne gangen på Riks­hospitalet. Radiumhospitalet skulle avvikles. Han startet opp et idéfase-arbeid basert på dette konseptet.

I høringsrunden kom det frem kritiske bemerkninger til planen. Det ble innvendt at sykehuset ikke hadde utarbeidet en samlet virksomhetsplan, og at det derfor var usikkert om idéfase-planen svarte ut behovet i årene som kom. Kostnadsrammen i prosjektet beløp seg til i overkant av 40 milliarder kroner, og det ble reist spørsmål om sykehuset og eier Helse Sør-Øst ville kunne bære kostnadene.

Hatlens plan fra 2011 var et bedre svar på utford­ringene vi står overfor, enn dagens vedtatte planer om å legge ned landets største akuttsykehus

Reguleringsmyndighetene stilte seg videre avvisende til en så stor utbygging av den trange tomta på Gaustad, og forslaget om å legge Ringveien i tunnel. I den andre versjonen – av den samme idéfasen – ble planene kullkastet. Ullevål skulle nedlegges og nå erstattes av et nytt og stort lokalsykehus på Aker. Ullevåls traumatologi og høyspesialiserte funksjoner skulle flyttes til Rikshospitalet.

Fikk hard medfart

Planen fikk hard medfart i den eksterne kvalitetssikringsrapporten. Det ble blant annet stilt spørsmål om sykehuset ville ha tilstrekkelig kapasitet om 10-15 år hvis disse planene blir realisert. I den samme planleggingsperioden ble det politisk bestemt at det skal bygges et nytt klinikk­bygg på Radiumhospitalet og nybygg for Regional sikkerhetsavdeling.

Styret i OUS vedtok planene om å legge ned Ullevål sykehus og å dele aktiviteten mellom Rikshospitalet og et nytt sykehus på Aker. Vedtaket er stadfestet også i Helse Sør-Øst sitt styre.

Bekymring for pasientbehandlingen

Etter at planene ble tydeligere konkretisert har jeg mottatt en rekke henvendelser fra ulike fagmiljø i sykehuset. Det har fremkommet bekymring for negative konsekvenser for pasientbehandlingen, fagutviklingen og beredskapsfunk­sjonen som det samlede akuttsykehuset i dag ivaretar. Etter innspill og disku­sjon i allmøter blant legene har vi blitt oppfordret til å utarbeide et opprop mot å splitte opp aktiviteten til akuttsykehuset på Ullevål.

Etter å ha vært engasjert i alle faser av sykehusplanleggingen siden syke­husene i Oslo ble slått sammen i 2009 opplever jeg dessverre stadig at dårlige prosesser står i veien for realistiske planer for utvikling av sykehusene våre. Planarbeidet har vært preget av usikre og sviktende premisser, med tilhørende risiko for at prosjektene ikke er gjennom­førbare. En omfattende omlegging av akutt-tilbudet i regionen bør etter mitt syn ikke alene være basert på drøftinger blant enkelte utvalgte i sykehusets øverste ledelse. Det bør gjennomføres en grundig utrednings­prosess hvor de ulike driftsmodellene vurderes samlet.

Var et bedre svar

Hovedutfordringen i årene som kommer er den sterke befolkningsveksten
i regionen. Å sikre nødvendig behandlings­kapasitet – raskt nok og til en overkommelig pris – bør være førende for utviklings- og utbyggingsplaner i sykehuset.

Hatlens plan fra 2011 var et bedre svar på utford­ringene vi står overfor, enn dagens vedtatte planer om å legge ned landets største akuttsykehus.

Adresse til oppropet: www.opprop.net/nedleggelse_av_akuttsykehuset_ulleval

Professor Jan Frich, stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) og legene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss kommenterer planene om å legge ned Ullevål sykehus på Journalens facebook-side.

Del gjerne!

1 kommentar til “– Ullevål sykehus bør bestå

  • Randi Mossige Baumgartner

    Jeg støtter Aasmund Bredeli . Det kan ikke bli slik at noen få skal bestemme at Ullevål Sykehus skal nedlegges. På dette flotte området har man stadig og alltid investert i forbedringer i både bygninger og infrastruktur, og medisinske nyheter.

  • Legg inn en kommentar