Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Sykehus på høykant

Høyden på de nye sykehus-bygningene på Rikshospitalet er nå oppe i 76 meter, med sykehussenger på toppen. Leder i Oslo legeforening, Kristin H. Hovland, tar til orde for en ny utredning av Ullevål.

 date_range Publisert 10.12.2018, oppdatert 12.12.2018

Kristin H. Hovland.

I nyhetsbildet i senere tid har vi sett skissene av tårnene på Gaustad og høyblokker på Aker, etter at Helse Sør-Øst offentliggjorde konseptrapporten for Aker og Gaustad 20. november. Jeg er fortsatt ikke beroliget, hverken for kapasitet eller kostnad. Milliardene triller på. Og kollegaer i resten av Helse Sør-Øst er også bekymret – både for et dårligere tilbud til pasientene de har behov for å sende til Oslo, og for hvordan økonomien blir i eget helseforetak. I møte med direktør Cathrine ­Lofthus tar vi også opp regulerings­risiko, gjennom­føringsrisiko på entreprenørsiden og samfunnssikkerhet og beredskapsrisiko. Og ja, de skal se på det.

Plan- og bygningsetaten har krevd en tredje høringsrunde for Gaustad, da de store høydene på husene ikke har vært meldt inn tidligere. Etaten skriver: «Slike høyder har ikke vært redegjort for i planprogrammet. Det står derimot under PBEs vurderinger at høyder over 42m vil være i strid med Høyhus­utredningen og ikke er ønskelig.»

Høydene er nå oppe i 76 meter, med sykehussenger på toppen. Tillitsvalgte og andre engasjerte har hatt dialog med kommunen, OUS og HSØ og uttrykt vår bekymring. Vi håper de velger å gjøre en ny utredning av Ullevål, i lys av informasjonen som har fremkommet i høst.

Pakkeforløp Psykisk helse og rus har startet så vidt, men kommer for fullt fra 1. januar 2019. Forventet levealder for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer er 15–20 år kortere sammenlignet med befolkningen for øvrig. Overdødelig­heten skyldes i stor grad somatiske sykdommer, og mange av sykdommene kommer av uheldige levevaner. Psykisk helse og rusproblemer og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Dette bør det legges til rette for i sykehusplanene i Oslo.

Oslo universitetssykehus har lagt inn i sine planer å overføre 15 prosent av pasientene innen psykisk helsevern til kommunen. Oslo kommune skriver bl.a. følgende i høringssvaret til HSØ: «Kommunen er (..) sterkt kritisk til gevinstrealiseringen HSØ forutsetter med reduksjon av behovet for senger med 15 prosent for alle pasienter. Erfaring viser at mange sykehusprosjekter har endt med underkapasitet. Tallgrunnlaget som er presentert for Oslo kommune synes svært usikkert og har en rekke iboende risiko- og sårbarhetsmomenter som ikke er kommentert eller analysert».

Oslo kommune har allerede tatt ut mye av «gevinsten», sammenlignet med andre områder i Helse Sør-Øst, og har en lavere dekning av DPS enn ellers i landet. Her må OUS og kommunen ha en dialog om hva som faktisk er mulig fremover, slik at det ikke enda en gang blir dårligere tilbud for denne pasientgruppen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar