Marit A. Kamøy holder appell foran Oslo rådhus under Akademiker-streiken. Foto: Akademikerne/Ingvild Sund
Publisert i %1$s Fra foreningen

Streik for systemendringer

Årets lønnsoppgjør endte med brudd mellom Akademikerne og Oslo kommune og førte til at Akademikerne streiket i perioden 24. til 27. mai. Det var en kort markeringsstreik for å understreke at vi nå mener alvor med vårt krav om systemendringer for lønnsdannelse. 

 date_range Publisert 26.6.2019

Kun Akademikermedlemmer ansatt i byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat i Råd-huset ble tatt ut i streik for ikke å ramme Oslos befolkning. I et hovedoppgjør vil imidlertid Akademiker-medlemmer i alle bydeler, etater og foretak – samt i Rådhuset, kunne bli tatt ut i en mer langvarig og omfattende streik. Totalt dreier dette seg om ca. 3500 personer. Av disse er tre frikjøpt som hovedtillitsvalgte i 50 prosent stillingsbrøk.

Hvorfor lokal lønnsdannelse?

I 2014 fikk Akademikerne gjennomslag for full lokal lønnsdannelse, gjerne kalt LOK, for ca. 10 % av sine medlemmer. Dette dreier seg om leger og tannleger i Helseetaten (HEL), leger i Sykehjemsetaten (SYE) og Kommuneadvokaten. Men Akademikerne krever denne type lønnsforhandlingssystem for alle Akademikermedlemmer i Oslo kommune. 

I 2002 og 2016 fikk Akademikerne i KS og staten kollektive lokale forhandlinger. Men av Akademikernes ca. 210 000 medlemmer på landsbasis er det kun ca. 3000 Oslo-medlemmer som fortsatt får lønn forhandlet gjennom sentrale forhandlinger. 

Full lokal lønnsdannelse, «kollektive, lokale forhandlinger», går ut på at medlemmenes lønn forhandles på den enkelte arbeidsplass/virksomhet mellom ledelsen og tillitsvalgte og ikke fastsettes av sentrale parter som staten eller arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene på nasjonalt nivå.

Forhindre braindran

Fordelen med kollektive lokale forhandlinger er flere: lønn kan brukes som et virkemiddel for å oppnå mer overordnede faglige målsettinger på den enkelte arbeidsplass/virksomhet. Noen virksomheter er mer konkurranseutsatt og har behov for å kunne tilby konkurransedyktig lønn for å beholde kompetente medarbeidere og forhindre stadig turnover eller «braindrain». 

Andre virksomheter har ansvar for store utviklingsoppgaver og trenger å kunne bygge opp og beholde spesifikk kompetanse i konkurranse med privat næringsliv og andre kommuner for å levere nye og innovative tjenester til Oslos befolkning. Lønn og lønnsutvikling i offentlig sektor er virkemidler som skal bidra til å sikre kompetanse, innovasjon, bærekraftighet og likestilling. Derfor bør virksomhetslederne ha råderett over disse virkemidlene. Det kan ikke oppnås på annen måte enn gjennom kollektive lokale forhandlinger.

Kollektive lokale lønnsforhandlinger sikrer også Akademikerne råderett over egen lønnsmasse og forhindrer at vår lønnsmasse subsidierer andre hovedsammenslutningers medlemmer – slik det skjer i sentrale lønnsforhandlinger. Oslo har svært ambisiøse mål innen klima og digitalisering og må derfor kunne tilby konkurransedyktig lønn og lønnsutvikling som sikrer stabilitet og kompetansebygging. 

Hva har vi oppnådd?

I et mellomoppgjør gir arbeidsgiver vanlig-vis ikke innrømmelser i form av systemendringer og det settes ofte heller ikke av penger i form av lokale «potter» til lokale forhandlinger. Det var derfor ikke forventet at Akademikernes «systemkrav» ville få gjennomslag – hvilket vi heller ikke fikk.

Men – Akademikerne har oppnådd å gi tydelige signaler om at nå setter vi alt inn på å få den systemendringen vi har kjempet for i en årrekke! 

Vi ser fram mot kommende hovedoppgjør i 2020 hvor vårt krav om systemendringer, altså kollektive lokale forhandlinger, vil bli fremmet – og denne gang med trussel om en fullskala streik om kravet igjen avvises. Vi har vist arbeidsgiver at vi nå vil sette makt bak kravet – det er det viktigste vi har oppnådd med årets markeringsstreik.

Som hovedtillitsvalgt gjennom seks år har jeg både sett og kjent på egen kropp, de negative konsekvensene av dagens utdaterte, uhensiktsmessige lønnssystem. Jeg er overbevist om at vi nå må ta ansvar for å få til en utvikling hvor Oslo kommune og Akademikerne har sterkt sammenfallende interesser. 

Årets streik har vist at vi både kan og vil!

MARIT A. KAMØY

Del gjerne!

Legg inn en kommentar