Publisert i %1$s Tema

PST: – Bør vurdere terrorisme som et mulig scenario

Ved å beskytte seg mot terrorhandlinger vil sykehus også beskytte seg mot andre og mindre alvorlige uønskede handlinger.

 date_range Publisert 2.10.2014

TEKST: PER HELGE MÅSEIDE

Større mennskemengder. Sykehus kan først og fremst bli et terrormål fordi det er et sted der mange personer oppholder seg. Det opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
– Jeg kjenner ikke til at sykehus har vært brukt som terrormål. Per i dag ser vi ingen umiddelbare indikasjoner som tilsier dette. Men for en terrorist vil et sykehus på lik linje med en fotballstadion kunne være et mål, fordi det er et sted der mange mennesker oppholder seg, og det er dermed et scenario man bør ta høyde for i risikoanalysen. Vi vet at større menneskemengder dette er uttalte og ettertraktede mål for terrorister. Jo større og mer spektakulær terroraksjonen er, dess raskere sprer nyheten seg internasjonalt, både om selve aksjonen men også om de som står bak, sier Thomas Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han gir råd til både det offentlige og det private om hvordan beskytte seg mot ulike trusler. I den senere tid har PST merket økt pågang fra helsevesenets side, både fra helsetjenesten selv og fra myndighetsorganer som direktorat og tilsyn.
Både PST og viktige samfunnsinstitusjoner jobber etter en modell der risikoanalysen står sentralt. Stikkordene er hvilke verdier man ønsker å sikre, hvilke trusler man står overfor, og hvor sårbar man er. Å plassere et kamera ved inngangsdøren er ikke noe poeng, dersom det ikke er gjort noen analyse som tilsier at det er her sårbarheten er størst, opplyser Haneborg.

Forebygge terror. – Forskning viser at sikrings­tiltak mot terrorisme også forebygger mot mindre alvorlige trusler. Man kan også tenke seg at kriminelle ønsker å få tilgang til kjemiske eller biologiske stoffer som de kan benytte seg av andre steder. Motsatt vil tiltak som har som hensikt å beskytte mot tap av lett omsettelige verdier, som pc-er eller medisiner, i liten grad beskytte mot andre trusler, som terrorhandlinger, sier han.

Leverer trygghet. Haneborg er i likhet med andre sikkerhets­eksperter Journalen har vært i kontakt med, opptatt av at ulike hensyn må veies opp mot hverandre, ved sikring av et sykehus. – Verdien av et sykehus er ikke bare evnen til å gi medi­sinsk behandling, men også at det er institusjoner som leverer trygghet til befolkningen, sier han. Dermed kan både for lite, og for mye, synlige sikkerhetstiltak minske befolkningens følelse av sykehus som et trygt sted. – Både for få og for mange overvåkningskameraer kan føre til at pasienter føler seg utrygge, sier han.

Hvor et sykehus er mest sårbart, vil avhenge av flere faktorer. – De verdiene man vil sikre kan både være evnen til å gi behandling, og de legene som er nødvendige for dette, men også ulike bygninger.
– Et scenario kan være at akuttmottaket settes ut av spill for å hindre behandlingen av skadde etter et hovedangrep. Det er et sted der det er lett å trenge seg inn fordi dørene ofte er åpne eller ulåste. Et av de viktigste stedene å beskytte kan være en opera­sjonssal, dersom sykehusets akuttfunksjoner ikke fungerer om den settes ut av spill. Men om man har planer for raskt å kunne sette opp en opera­sjonssal i nærheten, dersom den som brukes til vanlig settes ut av spill, er det ikke nødvendigvis her sårbarheten er størst, sier Haneborg.

Oppgjør på sykehuset. For to år siden tok 80 rasende menn seg inn på sykehuset i Odense, etter at en mann ble såret under feiringen av den muslimske høytiden Id. En liknende hendelse fant sted på Ullevål i april i fjor, da en utagerende person tok seg inn i kantina på Ullevål fordi René Karoli og sønnen hans lå hardt skadd på sykehuset.
– At sykehuset ikke er et mål i seg selv, men de som befinner seg der, er også noe man bør beskytte seg mot. Samtidig er det ikke gitt at alle former for trusler mot et sykehus har som formål å ødelegge det. I en krigssituasjon kan en angriper ønske å bevare et sykehus, for å bevare det, og bruke det til egen vinning, sier Haneborg.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar