Publisert i %1$s Nyheter

Ønsker innspill til regional plan

- Helse Sør-Øst RHF har som intensjon at en regional plan for avtalespesialistområdet skal være et godt redskap for å videreutvikle ordningen i tråd med politiske føringer og regionens behov. 

Skribent person Red.   date_range Publisert 6.9.2017, oppdatert 8.9.2017

– Dette innebærer at planen inneholder klare styringselementer, skriver konstituert direktør for kapasietet- og tjenesteoppfølging, Frode Bie i Helse Sør-Øst RHF, som er godt kjent med kritikken fra Legeforeningen og Psykologforeningen.

– Gjennom arbeidet med regional plan har målsettingen vært å framskaffe best mulig oversikt og beslutningsgrunnlag for å kunne oppnå de overordnede føringene om likeverdige tjenester til befolkningen. Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å få en sterkere styring av dette viktige området som i enda større grad fremover skal være med å bidra til at vi kan oppfylle vårt «sørge-for»-ansvar.

Bie viser til at det i regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen står at regjeringen vil utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer.

– Målsettingen er konkretisert i foretaksprotokollen fra foretaksmøtet 10. januar 2017, og foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2017 blir vesentlig høyere enn i 2016. De regionale helseforetakene skal innenfor rammen av ny rammeavtale gjennomføre tiltak for å bedre samhandlingen mellom offentlige sykehus og avtalespesialister.

Viktig med grundig vurdering

– På bakgrunn av den historiske fordelingen av driftsavtaler, er det litt tilfeldig hvor avtalepraksisene er plassert geografisk og innen hvilken spesialitet. Fordi det forventes økt bruk av avtalespesialister, og en tettere tilknytning til helseforetakene gjennom samarbeidsavtaler, har det vært viktig å få gjort en grundig vurdering av hvor vi har behov for flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet. Som del av en slik vurdering er det også naturlig å se på om det er spesialiteter som ikke egner seg i avtalepraksis, skriver Bie.

– Det ble etablert en arbeidsgruppe der det i tillegg til en brukerrepresentant og representanter fra de to profesjonsforeningene, var det med representanter fra Sørlandet Sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF.

Ønsker innspill

– Vi er godt kjent med innvendingene fra Den norske legeforening og Norsk psykologforening. Dette er forhold som har fremkommet både underveis i arbeidet og gjennom høringsuttalelser, og som vil bli tatt med inn i det videre arbeidet. Høringer blir gjennomført nettopp fordi vi ønsker innspill og høringsinnspillene blir tatt med inn i ferdigstilling av planen før den behandles av ledergruppa og senere fremlegges for endelig behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF, skriver Bie.

Journalen beklager at dette tilsvaret fra Helse Sør-Øst ikke ble publisert 05.09. slik det var meningen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar