Publisert i %1$s Nyheter

Økt arbeidspress ved sykehusene

To av tre tillitsvalgte på norske sykehus mener at de jobber i et høyere tempo enn for tre år siden. Vel seks av ti ledere mener at kvalitetskravene er økt i samme tidsrom. Det kommer fram i en rapport som forskningsleder Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen i forskningsstiftelsen Fafo offentliggjør.

 date_range Publisert 12.3.2015

TRYGVE MONSEN
PER HELGE MÅSEIDE

Screenshot 2015-03-12 18.11.10Ledelsen ved norske sykehus har en helt annen oppfatning av hverdagen enn det tillitsvalgte og verneombudene har, viser det seg også.

– Jeg er ikke veldig overrasket over funnene, sier Trygstad.

Sammen med cand. polit. Rolf K. Andersen har hun nettopp publisert undersøkelsen «Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014». Den er finansiert av Arbeidstilsynet.

Forverring. Nå viser det seg at arbeidssituasjonen er blitt verre sammenliknet med situasjonen for tre år siden.

 – Hva er de viktigste funnene?

– Det er vanskelig å trekke ut enkeltfunn. Men det ser ut til at tillitsvalgte og ledere har en ulik oppfatning av hvordan blant annet omstillingen fungerer. Vi ser for eksempel stor avstand når det gjelder spørsmål knyttet til kompetanse. Det er langt færre tillitsvalgte enn ledere som mener at  kompetanse er blitt gitt til dem som har fått nye arbeidsoppgaver som følge av omstillinger. Vi skimter ulike virkelighetsoppfatninger, sier hun.

– Vi leser jo om hvordan det er på sykehus, men vi er overrasket over at funnene er såpass entydige.

Undersøkelsen er gjennomført som spørreundersøkelse blant ledere, tillitsvalgte og verneombud på ulike nivåer i sykehusene. Senere er det gjennomført intervjuer med et utvalg av disse.


Mer krevende. 
Arbeidsintensiteten ser ut til å øke i løpet av tre år. 62 prosent av lederne mener at kvalitetskravene er økt og nesten 59 prosent mener at ansvaret i lederjobben har tiltatt.

Tillitsvalgte og verneombud mener også at jobben er blitt mer fysisk krevende. 67 prosent av tillitsvalgte sier at de oftere jobber i høyt tempo, og 36 prosent mener at overtidsbruken er økt de siste tre årene.


Drøfter ikke vikarbruk. 
Det er lederne som først og fremst bestemmer bruken av vikarer og innleid personell: 84 prosent av dem sier de har god eller nokså god innflytelse over dette. Forskerne mener at det er overraskende at 44 prosent av de tillitsvalgte svarer at bruk av innleide og midlertidige på korte kontrakter ikke er blitt drøftet med dem det siste året. Både arbeidsmiljøloven og overenskomstene pålegger nemlig arbeidsgivere å drøfte slik bruk.


Kvier seg for å melde fra. 
Intervjuer med ledere, tillitsvalgte og verneombud viser at bruk av midlertidige og innleide kan være belastende for de fast ansatte. Det skaper merarbeid og usikkerhet. Samtidig understreker flere at de er avhengige av denne arbeidskraften. Likevel er det mange som mener at vikarbruken er en trussel for pasientsikkerheten; 41 prosent av tillitsvalgte er nemlig helt eller delvis enige i at ansatte på korte kontrakter eller innleide kvier seg for å melde fra om kritikkverdige forhold eller avvik. Den tilsvarende andelen blant ledere og verneombud er henholdsvis 17 og 32 prosent.


Liten innflytelse over omstilling.
En undersøkelse foretatt av Arbeidstilsynet for 10 år siden viste at de aller fleste ansatte i helsevesenet karakteriserte omstillingsprosessene som «lite gode» eller «nokså gode». Undersøkelsen den gang var en del av kampanjen «God vakt».

I den nye Fafo-undersøkelsen svarer bare 28 prosent av de tillitsvalgte at de i stor eller i nokså stor grad har innflytelse på resultatet av omstillingsprosesser. De tilsvarende tallene for verneombud og ledere er 31 og 60 prosent.

– De to undersøkelsene er ikke direkte sammenlignbare fordi det i 2004 dreide seg om ansatte i helsevesenet. I 2014 har vi undersøkt hvordan ledere, tillitsvalgte og verneombud blant annet ser på samarbeid, utforming av arbeidstidsordninger, og holdninger til omstillinger. Våre funn tyder på en ytterligere intensivering av arbeidspressset, sier Trygstad.

– Hva må gjøres?

– Det lå ikke i vårt mandat å svare på dette spørsmålet. Men jeg mener det er viktig å erkjenne hvor langt fra hverandre ledere og tillitsvalgte/verneombud står i synet på hva som er virkeligheten. Jeg tror det er viktig at det kan skapes et klima for å få fram et mer omforent syn.

– Dette er en utfordring for alle parter, men toppledelsen har jo et særlig ansvar. Det er likevel viktig å huske på at dette er krevende for dem fordi de har så mange å forholde seg til, sier Sissel Trygstad.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar