Publisert i %1$s Fra foreningenKronikk

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo ble opprettet i mars 2017, som et nettverk for utvikling av samarbeid mellom leger i og utenfor sykehus i hovedstadsområdet, skriver Bente Thorsen.

 date_range Publisert 25.4.2019
Bente Thorsen.

Andre faggrupper er velkomne, alt etter hva som står på agendaen. Fra 2018 arrangerer vi møtene i samarbeid med Oslo legeforening, som tellende møteserie, med 4 møter pr år. Møtene er gratis. De har fokus på faglige nyheter og samarbeid.

Vi er nå oppe i 90 – 100 deltakere pr møte, flest fastleger, men også mange av kommunens øvrige leger, og andre fagfolk. Vi ser en liten, men gledelig økning i deltakelse fra sykehuslegene, og ønsker flere med.  

Arbeidsforum for Møteplass Oslo lager anbefalinger om samarbeid mellom leger og jobber med implementering. Målet er å utvikle en likeartet samhandlingspraksis for hovedstadsområdet. Fritt sykehusvalg, fritt fastlegevalg og funksjonsdeling i spesialisthelsetjenesten fører til at pasientforløpene går på kryss og tvers av bydels- og sektorgrenser. Jo mer likt og gjenkjennelig helsepersonellet samarbeider, jo bedre er det for pasientene og alle involverte aktører. 

Eksempler på anbefalinger om samarbeid:

  • Personlig tilbakemelding til fastleger som sender åpenbart mangelfulle henvisninger bidrar til å bedre kvaliteten. De fleste henvisninger fra fastlegene til sykehus har god kvalitet, men noen har mangler. 
  • Samme dags epikrise, oversendt elektronisk til fastlege/annen lege er viktig, særlig ved utskriving av alvorlig syke og skrøpelige pasienter. 
  • Gode råd for oppfølging i epikrisen verdsettes av fastlegene. Vi anbefaler formuleringer som «Det er avtalt at pasienten selv bestiller time hos fastlege om 3 uker for kontroll av hjertesvikt, elektrolytter og nyrefunksjon». Da vet fastlegen at pasienten vil komme, og hva oppfølgingen skal dreie seg om.
  • Sykehus og andre institusjoner må sikre at pasientene får oppfølgingstime ved utskrivning til hjemmet. Pasienter som trenger det, får hjelp til timebestilling. 
  • Fastlegen må, i samarbeid med hjemmetjeneste og eventuelle pårørende, sørge for at skrøpelige hjemmeboende pasienter får planmessig oppfølging.
  • Rydd i reseptformidleren! E-resept er lettvint, men farlig, dersom nye resepter lages uten at uaktuelle resepter fjernes. 
  • Korrekt legemiddelliste! Fastlegen har ansvar for å vedlikeholde legemiddellisten for pasienter som bor hjemme. Sykehuset har ansvar for korrekt legemiddelliste ved utskrivelser, med begrunnelse for endringer i epikrisen.
  • Travelhet hos en part er ikke begrunnelse for å plassere oppgaver. Alle har det travelt.
  • For eksempel må sykemelding for de første dagene etter et kirurgisk inngrep skrives av kirurgen, selv om hverdagen er hektisk. Så må pasienten bestille oppfølgingstime hos fastlege som viderefører sykemeldingen, dersom det fortsatt er indikasjon. 
  • Den som stiller indikasjon for å ta blodprøver, EKG eller spirometri, tar ansvar for at dette blir gjennomført, med mindre det er gjort avtaler om andre løsninger. 

Trenger leger å møtes? 

Sentrale evalueringer av samhandlingsreformen (2016 og 2018) peker på at legetjenesten i liten grad har fått medvirke i realiseringen av reformen. De lovpålagte samarbeidsavtalene dreier seg i hovedsak om håndtering av utskrivningsklare pasienter og samarbeid mellom andre yrkesgrupper enn leger. Sykehusene har de siste åra hatt som mål å overføre betydelige behandlingsoppgaver til kommunehelsetjenesten. Det har i liten grad vært dialog om hvordan oppgaver og ansvar kan deles hensiktsmessig og forsvarlig mellom leger i og utenfor sykehus. Nå vakler fastlegeordningen. Arbeidsbyrden overgår kapasiteten. Men sykehuslegene har også fått det travlere. Kravet om rask utredning og behandling og tidlige utskrivelser fører til at mye arbeid skal gjøres på kort tid. Legene har lite sekretærhjelp, et stadig økende krav til dokumentasjon og tungvinte IKT-løsninger.

God samhandling i helsetjenesten avgjørende for samlet kvalitet og pasientsikkerhet. Ved å satse på dialog, deling av kunnskap og gode kjøreregler for samarbeidet mellom leger, blir det tryggere å være pasient. Og legene får bedre arbeidshverdager.

I 2019 bevilger samarbeidsutvalget for hovedstadsområdet 100 000 kr til Møteplass Oslo, en forholdsvis liten sum, men med stor symbolverdi: Kommunen og spesialisthelsetjenesten spleiser for at legene skal kunne utvikle samarbeidet. Vi må forvalte tilliten vi har fått klokt, og sammen. 

Ønsker om tema til møtene, eller spørsmål knyttet til samarbeidet kan meldes til sekretæren for Møteplass Oslo, som for tiden er meg. Møtene kunngjøres med lenke til påmelding på OUS sin hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Samhandling, under fanen «Møteplass Oslo». Møtene kunngjøres også på intranettsidene i sykehusene.

Oslo legeforening sender ut møteinvitasjon til invitasjon til allmennlegene, mens undertegnede sender invitasjon til bydelsoverlegene og kommunens øvrige leger.

Vi treffes på Møteplass Oslo!

Bente Thorsen, Sekretær for Møteplass Oslo. Samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Del gjerne!

Legg inn en kommentar