Foto: Tup Wanders / Wikimedia Commons
Publisert i %1$s Kronikk

Leger i barnevernets tjeneste?

Barne- og ungdomspsykiaterne Geir Liang og Melanie Ekholdt Huynh argumenterer for at leger bør få sterkere tilknytning til barnevernsinstitusjoner.

 date_range Publisert 31.3.2016

Geir Liang
Geir Liang


«Gutten på 14 år hadde store atferdsvansker og reguleringsvansker. Han var blitt flyttet mellom flere akuttinstitusjoner i barnevernet før han kom nærmest uten papirer og opp-lysninger til Villa Vika barnevernsinstitusjon. Han hadde hatt både to og tre voksne på tilstedevakt døgnet rundt fordi han ofte opponerte eller utagerte.

Tilsynslegen fikk ut fra de relativt sparsomme opplysningene som forelå en hypotese om at den 14-årige gutten var en engstelig og emo-sjonelt utrygg gutt.

Tilsynslegen oppsøkte gutten på akutt-institusjonen for å starte relasjonsbygging før overflyttingen til Villa Vika.
Dermed gikk flytteprosessen rimelig greit og tilsynslegen hadde fått verdifulle inntrykk som dannet utgangspunktet for planleggingen av tiltaket.

Tilsynslegen koordinerte rask informasjons-innhenting fra barnevern og tidligere fastlege. Det framkom blant annet at han hadde vært vurdert i BUP og fått en ADHD-diagnose. Parallelt med dette, oppsøkte miljøkontaktene foreldrene og fikk nyttig informasjon fra dem.
Senere i forløpet ble teamets felles forståelse og vellykkede strategier delt med foreldrene, slik at de lyktes bedre med å regulere og validere gutten sin ved permi-sjoner og samvær.

Tilsynslegen hadde nokså tett kontakt med miljøterapi-teamet de første ukene og startet opp med medikamentell behandling parallelt med de andre tiltakene som ble satt inn. Etter 2-4 uker var gutten vesentlig roligere, virket tryggere og mer harmonisk, utfordret nesten ikke de voksne og kunne starte på skolen. Framgangen fortsatte etter at gutten begynte på skolen; han fikk flere venner, begynte å delta på ungdoms-klubben i lokalmiljøet og han fikk mer frihet etter hvert som han viste seg tilliten verdig.

Ofte var det «to skritt fram og ett tilbake», men sjelden omvendt. Etter ca 8-9 uker fungerte han som en tilnærmet normal ungdom – dog med tett voksenkontakt og oppfølging fra miljø-terapeutene».

Mange leger er genuint opptatt av barn og unges fysiske og psykiske helse.

I høst ble det debattert hvordan hjelpe barna i barneverns-institusjoner.

Barneombud Anne Lindboe skriver i Aftenposten 5. oktober 2015:

«Barn som trenger barnevern og har rett til psykisk helsehjelp, må få hjelp på ett sted. Felles døgninstitusjoner er et av flere virkemidler for å sikre barna hjelp.»

De barna som bor på barneverns-institusjoner er noen av de mest sårbare og utsatte barna vi har i samfunnet. I den andre enden av aldersskalaen har vi en godt innarbeidet kultur for en tilsynslegefunksjon, som skal sikre at de gamle får dekket sine behov for medi-sinske tjenester.

Kan det være en like god idé med tilsynsleger i barnevernsinstitusjoner?

Det er presisert i forarbeidene til barne-vernsloven § 3-2 at barnevernstjenesten plikter å medvirke og samarbeide med helsetjenesten slik at barn og unge får nødvendig helsehjelp.

Melanie Ekholdt Huynh
Melanie Ekholdt Huynh

Oss bekjent finnes det med ett unntak ingen stillinger for leger i barnevernstjenesten, hverken i de statlige barnevernsinstitusjonene, i det kommunale barnevern eller i private tiltak. Den private barne-verns-institusjonen Villa Vika, som ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, har en tilsynslegestilling bemannet av en spesialist i barne- og ungdomspsykia-tri. Institusjonen huser 13 barn i alderen 6-18 år og har spesialisert seg på barn og ungdom som har alvorlige tilknytningsvansker.

Ledelsen i Villa Vika vurderte behovet for en slik funksjon som så viktig at de nå finansierer dette selv gjennom institusjonens driftsbudsjett. Stillingen måtte formaliseres «fra bunnen av» av legen og institusjonen.

Vår hypotese er at om det fantes legestillinger i barnevernstjensten, ville leger mer enn gjerne bidra til å sikre at også barnevernsbarna får den nødvendige helsehjelpen de har rett på. Dessuten er det en spennende jobb med variasjon og rikelige utviklingsmuligheter.

Hva tenker legegruppen selv? Har legene en plass i barnevernet eller ikke?


GEIR LIANG Overlege, BUP Poliklinikk Fosen, St. Olavs Hospital.

MELANIE EKHOLDT HUYNH overlege, BUP Vest, Diakonhjemmets sykehus.

Kronikkforfatterne ønsker kontakt med leger med interesse for, eller erfaring fra, samarbeid med barnevernet.

De kan kontaktes på epost:
geir.liang@gmail.com og
huynh.melanie@gmail.com

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar