Foto: E-magine arts
Publisert i %1$s Nyheter

Leger bryter reklameregler

Legemiddelverkets rapporter viser at innleide leger på markedsføringsmøter sto for flere alvorlige brudd på rettningslinjene for legemiddelreklame i fjor.

 date_range Publisert 7.7.2016, oppdatert 11.2.2017

Tekst: Aslaug Olette Klausen

Statens legemiddelverk har siden 2007 ført tilsyn med markedsføringen av legemidler. I 2015 ble det ifølge deres nettsider gjennomført 40 uanmeldte besøk på møter holdt av legemiddelindustrien. Besøkene er alltid uanmeldte, og både skriftlig og muntlig informasjon sjekkes.

– Vi følger opp legemidler der vi tror det er størst fare for medisinsk feilbruk eller bruk utenfor godkjente refusjonsbestemmelser, forteller seniorrådgiver Bente Jerkø til nettsiden.

Markedsføringen av legemidler er regulert blant annet fordi ubalansert eller feilaktig informasjon kan føre til feil bruk, og ha uheldige konsekvenser både for den enkeltes helse- og på samfunnsnivå.

Brudd på regelverket kan føre til gebyr, såkalt tvangsmulkt, forbud mot å bruke reklamen eller et generelt reklameforbud for legemiddelet. Alle vedtak publiseres på Legemiddelverkets nettsider.

I 2015 ble det fattet 20 vedtak om brudd på regelverket. Så langt i år er det fattet tre vedtak om forbud. Seniorrådgiver Christel Bø i Legemiddelverket opplyser til Journalen at det er flere saker under behandling som ikke er publisert.

– Vedtakene publiseres først når klagefristen eller klagebehandlingen er over, og flere av sakene som er publisert i år er saker fra i fjor, sier Bø

Hun forteller også at de gjør tilsyn på et så begrenset område at det er vanskelig å si noe utfyllende om utviklingen over tid, for eksempel om det har blitt flere eller færre regelbrudd, eller om typen brudd har endret seg. Dette har også sammenheng med at Legemiddelverket endret praksis i fjor fra å registrere brudd til systematisk å fatte vedtak.

I 2015 var ifølge nettsidene de vanligste regelbruddene:

  • Ubalanserte opplysninger om nytte- og risikofaktorer ved legemidlene
  • Informasjon som ikke er i henhold til godkjent preparatomtale
  • Mangelfull informasjon om refusjon

I forskriftene står det blant annet «Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig, og den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemidlets egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.»

Jerkø understreker i en annen nettsak hos Legemiddelverket at det er viktig at leger er bevisste på de situasjoner de opptrer i, og at det på reklamemøter er strenge regler for hvordan man kan omtale et legemiddel.

– Dersom legen omtaler legemidler på en måte som ikke kan regnes som helseinformasjon, anses det som reklame, og legemiddelforskriftens bestemmelser om reklame gjelder, forteller hun.

Noen av de alvorlige bruddene i fjor gjaldt nettopp bruk av innleide leger som foredragsholdere på reklamemøter som ga et misvisende og overdrevent bilde av legemidlenes effekter.»

– Det betyr ikke at det er disse bruddene vi anser som alvorligst, men av bruddene vi så i fjor var disse blant de alvorligste, forteller Bø til Journalen.

– Er ikke innleide leger godt nok informerte om regelverket?

– Det har vi ikke noen formening om. Men dette området er gjennomregulert, og det er veldig begrenset hva legene kan si på disse møtene. Det er viktig at firmaene er som er ansvarlig for møtet opplyser om regelverket.

Hun svarer også bekreftende på at legenes rolle i markedsføringen av legemidler kan være å gi presentasjonene mer tyngde.

– Det er derfor viktig at leger er ekstra oppmerksomme når de tar slike oppdrag, understreker Bø.

Dette er en lenger versjon av artikkel publisert i papirutgaven.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar