Publisert i %1$s Debatt

Etterlyser retningslinjer for taushetsplikt

Legeforeningen er positiv til en tettere opp-følging av  avtalespesialistene, men etterlyser retningslinjer for tilgangen til taushetsbelagte opplysninger, skriver leder i Praktiserende spesialisters forening (PSL), Frøydis Olafsen.

 date_range Publisert 26.6.2019
Frøydis Olafsen. Foto: Jo Michael de Figueiredo

Avtalespesialistene er en integrert del av de regionale helseforetakenes ivaretakelse av sørge for-ansvaret. De skal bidra til å sikre befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Avtalespesialistordningen er en viktig del av helsetjenesten. De fleste avtalespesialister driver praksiser med høy grad av kvalitet og effektivitet.

I den omtalte NRK-dokumentaren stilles det spørsmål ved kvalitet og forsvarlighet hos enkelte avtalespesialister. HELFO og fylkesmennene har rutiner for oppfølging i forhold til henholdsvis takstbruk og faglig for-svarlighet. 

PSL mener at takst- og refusjons-systemet fungerer godt. Vi har regelmessige møter med HELFO for å bidra til at systemet skal fungere optimalt og at mistenkt misbruk og/eller uheldig praksis skal avdekkes.

PSL tar avstand fra overdiagnostikk og overforbruk av takster. Vi ser det som en viktig oppgave å bidra til at regelverk inkludert rammeavtale og normaltariff er godt kjent og brukes riktig av våre medlemmer. Vi jobber for at befolkningen og oppdragsgivere skal ha høy grad av tillit til det arbeidet som skjer hos avtalespesialister. 

Mulighet til internrevisjon i helseforetakene er hjemlet i Helseforetaksloven, men er foreløpig ikke en del av rammeavtalen til  avtalespesialister. PSL/Legeforeningen har vært positiv til en regulering av dette, men det er flere forhold som må avklares. Vi er blant annet opptatt av at det er de regionale helseforetakene som foretar den ordinære avtaleforvaltningen. Vår erfaring er at dette har fungert ulikt i de ulike RHF-ene over tid. 

De regionale helseforetakene kan i følge Rammeavtalen «etter behov foreta oppfølgingsmøter i avtalespesialistens praksis». Dessuten er det nedfelt i protokoll at høyere aktivitet enn normtall i individuell avtale kan være gjenstand for forklaring/gjennomgang. Dette handlingsrommet benyttes i liten grad. 

Vi oppfordrer de regionale helseforetakene til å benytte denne muligheten som ledd i oppfølging av avtalespesialister. Det kan være aktuelt dersom det er mistanke om avvik, men også for å etablere dialog og bli bedre kjent med mye av det gode arbeidet som skjer i avtalepraksis. Der RHF-et er i aktiv dialog med avtalespesialistene skaper dette tillit og gode samarbeidsrelasjoner. 

Videre er det en del uklarheter knyttet til revisjonens tilgang til taushetsbelagte helseopplysninger, herunder pasientjournalen. Her er det behov for nærmere retningslinjer slik at taushetsplikten ivaretas. PSL/ Legeforeningen har kommet med forslag som ivaretar disse forholdene. 

Vi har en felles interesse i å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner mellom avtalepartene, men også muligheter for kontroll når det er påkrevet. Avtaleverket gir gode muligheter for å regulere dette.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar