Publisert i %1$s Kronikk

Dårligere leger med ny spesialist-utdanning?

Vil den største kvalitetsreformen for leger i moderne tid resultere i at leger vil behandle færre pasienter eller bli dårligere spesialister, spør kronikkforfatterne. 

 date_range Publisert 1.8.2017, oppdatert 4.9.2017

Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Ylf.

 

Eivind Valestrand, Leder, Norsk medisinstudent-forening (Nmf)

Høsten 2017 går startskuddet for den største kvalitetsreformen for legers spesialistutdanning i nyere tid. Turnusleger skal fra nå hete Leger i spesialisering 1 (LIS1), som er første trinn i et spesialiseringsløp som både skal få bedre kvalitet og effektiviseres på samme tid.

I ny spesialitetsforskrift er læringsmålene førende for fremdriften i utdanningen, ikke tid og sted. Læringsmålene beskriver hva en LIS skal forstå og være i stand til å utføre. Utdanningsvirksomheten skal legge til rette for læringsaktiviteter som er nødvendige for at LIS skal nå læringsmålene. Fire regionale utdanningssentre (RegUt) skal legge til rette for læringsaktiviteter som helseforetakene ikke kan ivareta selv.

Helseforetakene har selv ansvar for å vurdere om læringsmålene er oppnådd. Godkjenningen av læringsmålen delegeres til et team bestående av legens nærmeste leder, veileder og supervisør. Oppnådde læringsmål registreres direkte inn i en IKT-løsning som heter Dossier, som også utvikles som mobil-app for enkel og fortløpende registrering.

Det er store forventninger knyttet til ny spesialistutdanning for leger. Endelig en satsing på utdanning, tenker mange LIS. Derfor er det overraskende at Helsedepartementet ikke ser det nødvendig med økonomiske tilskudd for å sikre etterlevelse av intensjonen.

Læring skjer ved kontinuerlige interaksjonsprosesser. Vi må ha gode arenaer for overføring av taus og eksplisitt kunnskap. Strukturert veiledning etter mester/svenn-prinsippet skal sikres. Det krever at det avsettes tid i arbeidsplanen til både LIS1, LIS og overlege. Om ikke, vil kontinuerlig operativ drift gå foran.

Nok en gang tildeles flere arbeidsoppgaver uten retningslinjer for hva som skal bortprioriteres. Legene løper allerede så raskt og smart som de klarer. Hvordan skal man få til alt? Vil politikerne at legene skal behandle færre pasienter, eller bli dårligere spesialister?

Det bør stimuleres til en organisasjonskultur som verdsetter kontinuerlig læring. Sykehusene er kunnskapsbedrifter hvor kapitalen ligger i vår faglige kompetanse. Kunnskap er ferskvare, og uten avsatt tid til vedlikehold og utvikling av kompetanse tappes vår viktigste kapital.

Det er en betydelig økning i etterspørselen etter legespesialister, men nasjonalt er vi inne i en sterk negativ trend når det gjelder å dekke dette behovet. De neste årene forventer vi at behovet for spesialister vil stige både på grunn av befolkningsvekst og fordi pensjonsavgangene vil øke i tråd med den varslede eldrebølgen.

Antallet spesialistgodkjenninger i Norge har vært omtrent 1100 per år siden 2009. Antallet LIS1-stillinger er likevel kun 950, altså 150 færre enn hva som er nødvendig bare for å opprettholde dagens utdanningstakt.

Samtidig var det våren 2016 over 1000 søkere til 457 turnuslegestillinger. Det vil si at over halvparten av ferdig utdannede leger står på vent, uten jobb, for å komme i gang med spesialiseringen. Er dette samfunnsøkonomisk optimalt?

De første legene begynner i del 1 i september 2017. Da skal for eksempel Sykehuset Innlandet og Vestre Viken, ta imot henholdsvis 48 og 33 turnus-kandidater. Oslo Universitetssykehus tar kun imot 15. Hvordan kan det ha seg at landets største helseforetak ikke tar imot flere?

Tiden er overmoden for tiltak. Vi trenger friske midler og flere stillinger så dette blir den kompetansereformen vi alle vil at den skal bli!

————————————————————————————————–

Informasjonsside om ny spesialitetsstruktur

Det er opprettet en egen informasjonsside for etablering av ny spesialistutdanning for leger. Siden oppdateres fortløpende og vil eksistere frem til den nye utdanningen er etablert.

Gå inn på http://lis-utdanning.info/

eller følg LIS-utdanning på Facebook.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar