Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Behov for ressurser, samarbeid og tillit

Vi har vært gjennom den lengstvarende legestreiken i Norge. Den norske arbeidslivsmodellen står på spill, i følge leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Skribent person Kristin H. Hovland Leder i Oslo legeforening  date_range Publisert 29.5.2017

Viktige elementer i den nordiske/norske modellen er sterk prioritering av allmenne velferdstjenester, og en organisering av arbeidslivet som er basert på samarbeid og tillit. Over tid har vi bygget opp et system hvor de tre partene, arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, samarbeider på mange områder.

Samarbeidet vi har tatt for gitt i arbeidslivet i Norge, er ikke lenger en selvfølgelighet. Har trepartssamarbeidet vært en forutsetning for velstandsutviklingen vi har hatt i Norden? Har pasientene det bedre når samarbeid mellom ledelse og ansatte fungerer? Jeg tror det. Forskningsrapporten Medbestemmelsesbarometeret 2016 oppsummerer bl.a.: «Ansatte i pleie og omsorg, i helsevesen og i offentlig tjenesteyting generelt har betydelig lavere innflytelse på organiseringen av arbeidet enn andre, inkludert innflytelse på arbeidstiden, arbeidstempo og ressurser til å gjøre jobben.

Samarbeidet vi har tatt for gitt i arbeidslivet i Norge, er ikke lenger en selvfølgelighet.

Vi vet at frihet til å ta egne valg og løse problemer er avgjørende for økt trivsel og arbeidsinnsats. Skal samarbeidet fungere, må avtaler som inngås overholdes, ansatte må føle seg trygge i jobbene sine, og det må være rom for å komme med konstruktiv kritikk.

Høie bestilte en rapport fra OECD om pengebruk i helsetjenesten. På Helsedepartementets nettsider står det: «Rapporten viser at Norge ligger i nedre del av ressursbruken blant de rikeste landene i OECD. Skal vi holde utviklingen til de rikeste landene i OECD, må vi være forberedt på å bruke mer ressurser til helsetjenesten i årene fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.»

Den 17. februar kom en annen rapport, fra Oslo Economics, om fremtidens helse- og sosialtjeneste, på bestilling fra arbeidsgiverforeningen Spekter. Der påpekes et økende gap mellom tilgjengelige ressurser og forventninger i befolkningen i fremtiden. Vil regjeringen bruke mer ressurser på helsevesenet inkludert bygninger og teknisk materiell? Det synes for tiden for enkelt bare å peke på at vi må effektivisere. Helsevesenet har blitt betydelig mer effektivt de senere år, og ja, vi må fortsette å tenke kreativt, bruke ressursene på smarte måter fremover også, men igjen vil et reelt samarbeid mellom partene være en forutsetning for å lykkes, mener jeg.

Det planlegges å bygge sykehus for flere milliarder i årene fremover. Sykehusbygg HF ble stiftet i 2014, og følgende trekkes blant annet frem med tanke på hva de skal bidra med: Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehus-utbyggingen gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanse-overføring. Likevel synes det ikke som erfaringene fra hverdagen på Ahus og Kalnes i Østfold, de nyeste sykehusbyggene vi har, blir tatt på alvor. Manglende plass, dårlige løsninger for ansatte og pasienter, mange korridorpasienter og administrasjon i brakker er noen av utfordringene.

Vi må bygge sykehus ut fra dagens behov, men med muligheter for endring når utviklingen tilsier det. Vi må ikke fjerne deler av bygningene for å spare litt nå (i verste fall summer svarende til noen måneders drift), når det går ut over kvalitet, effektivitet og trivsel for de ansatte – og pasientene – i mange år fremover.

Forpliktende dialog bør være prioritert å jobbe med i år, for å kunne opprettholde det gode helsevesenet vi har i Norge i dag.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar