«Pengespesialisten», en NRK Brennpunkt-dokumentar som ble sendt 22. mai. Skjermdump fra NRK
Publisert i %1$s Debatt

Bedre kontroll av avtalespesialister

Helse Sør-Øst ønsker å bruke konsernrevisjonen sin for å føre bedre kontroll med avtale-spesialister, skriver fagsjef Gro Vik Knutsen og direktør for medisin og helsefag, Jan Frich.

 date_range Publisert 26.6.2019

Med dagens organisering og styringslinjer er det vanskelig for det regionale helseforetaket å avklare om innholdet i tilbudet den enkelte avtalespesialist leverer er godt nok. NRK Brennpunkt-dokumentaren «Pengespesialistene» som ble sendt 22. mai illustrerer dilemmaet som oppstår når det stilles spørsmål ved det tilbudet som avtalespesialistene leverer.

Det regionale helseforetaket utbetaler månedlige driftstilskudd til spesialistene som de har inngått avtale med. Denne avtalen regulerer forhold som geografisk plassering, åpningstider og tilgjengelighet i avtalepraksis. Avtalespesialistene er imidlertid ikke ansatt i det regionale helseforetaket, men er selvstendig næringsdrivende og har et selvstendig ansvar for alle sider av driften.

Avtalespesialistene får utbetalt refusjoner fra Helfo, og det er Helfo som fører kontroll med at spesialistene ikke får utbetalt mer enn de har krav på. Det er den enkelte lege eller psykolog som har ansvar for at utredningen og oppfølgingen av pasienter følger god praksis, og at praksisen er innrettet slik at helsehjelpen er faglig forsvarlig. Dersom pasienter og pårørende klager på behandlingen eller det foreligger annen mistanke om faglig svikt, er det kun fylkesmannen og eventuelt Helsetilsynet som kan undersøke saken nærmere. 

De regionale helseforetakene er lovpålagt å ha en internrevisjon. Det er hjemmel for å bruke internrevisjonen overfor helseforetakene og andre private leverandører, men dagens rammeavtaler med Legeforeningen og Psykologforeningen gir ikke anledning til å gjennomføre revisjoner i avtalepraksiser. Det pågår også en diskusjon om det bør være et øvre tak på hvor mange pasientkonsultasjoner den enkelte avtalespesialist kan ha i løpet av ett år. I dag er det kun et nedre normtall for aktivitet innen de ulike fagområdene. 

Helse Sør-Øst RHF har, sammen med de andre regionale helseforetakene, tatt initiativ overfor Legeforeningen og Psykologforeningen for å få inn i rammeavtalene at det kan gjennomføres internrevisjoner hos avtalespesialistene. Slike revisjoner kan være aktuelle når dette er foreligger mistanke om uforsvarlig praksis, alvorlige brudd på rammeavtalen og annet regelverk. 

Avtalespesialistordningen er og skal være et viktig og godt supplement til tjenestene som helseforetakene og andre private tjenesteytere tilbyr. Helse Sør-Øst RHF ønsker å kunne bruke konsernrevisjonen for å undersøke avtalepraksiser der det er sådd tvil om driften er organisert slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt i alle ledd. Vi mener alle parter er tjent med en slik løsning og vi ser fram til at vi kommer til enighet med Legeforeningen og Psykologforeningen om dette.

DETTE ER SAKEN

NRK Brennpunkt og Agderposten har avdekket hvordan en avtalespesialist i barnesykdommer, har utløst krav om 14,3 millioner kroner i refusjon fra HELFO i løpet av ett år. Helse Sør-Øst har bedt Fylkeslegen i Aust-Agder om å vurdere spesialistens praksis. Fylkeslegen har kommet med kritiske innvendinger, men konkludert med at praksisen ikke er uforsvarlig. 

Se også «Redaktøren». 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar