Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

Åpenhet i «Hovedstadsprosessen»

Det trengs større åpenhet i sentrale beslutningsprosesser i helseforetakene og i kommunen, skriver leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland. 

 date_range Publisert 5.3.2018, oppdatert 7.10.2018

I flere åpne møter på Litteraturhuset har Oslo legeforening belyst utviklingsplanene for Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF har besluttet at OUS HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

For Gaustad foreligger det planer om bygging både i nord og sør, men uten at det foreligger tydelige kostnadsestimater på alt som må på plass for å få dette til; totale kostnader i forbindelse med riving og bygging, forbedret infrastruktur og økt transportkapasitet for et høyere antall pasienter og ansatte, ombygging av vei osv.

Økt kapasitet på Lovisenberg, Diakonhjemmet og Vestre Viken er nevnt i dokumenter, men uten at jeg finner en samlet vurdering av hvordan og når dette skal gjennomføres for å sikre at sørge-for-ansvaret for Oslos befolkning blir ivaretatt underveis. Psykiatrien skal flyttes fra Gaustad til Aker, noe som medfører at tre bydeler ikke får et samlokalisert psykisk og klinisk helsetilbud for befolkningen, slik det er anbefalt.

Det er lov å gjøre feil, men det er ikke lov å forsøke å skjule dem.

Riksantikvaren var tidligere imot bygging nord for Gaustad, men er nå plutselig blitt for? 15.2.2018 ba Universitetet i Oslo om innsyn i Område- og prosessavklarings-dokument, men dette ble avslått. Dette er bare noen få momenter av det jeg synes er uklart. Jeg er ikke beroliget av det vi har fått presentert hittil om planene. Denne prosessen er tjent med full åpenhet!

Helse Sør-Øst har tidligere blitt kritisert for at Sykehuspartner har forsøkt å skjule kostnader i forbindelse med IKT anskaffelsene (Imod). På styremøte 1.2.2018 valgte Helse Sør-Øst å lukke styremøtet da de behandlet saken om det omstridte røntgensystemet i Sykehuset Innlandet. Det har de nok anledning til ut fra Helseforetaksloven, men det er viktig at informasjon om saken kommer ut så snart det er mulig. Det er lov å gjøre feil, men det er ikke lov å forsøke å skjule dem. Har en gjort noe dumt, må en stå til ansvar for beslutningene. Denne prosessen er tjent med full åpenhet!

Det er fortsatt mange leger som går i kortvarige vikariater. Plutselig får de ikke forlenget vikariatet. Eller de blir utlånt til andre helseforetak. Ylf-tillitsvalgte ved OUS roper varsko. Og Nmf-lederen har sendt åpen søknad for ryddige ansettelsesprosesser for LIS1-stillingene. Hvordan er vernet for ansatte i vikariater ved OUS?

Også denne prosessen er tjent med full åpenhet!

Helseforetaksmodellen har et spesifikt samfunnsoppdrag: å sikre helhetlig styring av spesialisthelsetjenesten og god ressursbruk for å ivareta og videreutvikle gode spesialisthelsetjenester til befolkningen, samt legge til rette forskning og undervisning.

I tillegg har de et generelt samfunnsansvar som innebærer å forholde seg åpent til alle som har legitime interesser til virksomheten, og å drive virksomheten slik at den gir et positivt bidrag til samfunnet. Styret har et stort ansvar.

Enten det gjelder avtaler med leverandører eller sluttavtaler til direktører, handler det om ressursbruk og samfunnsansvar.

Alle disse prosessene er tjent med full åpenhet!

Del gjerne!

Legg inn en kommentar